Salgs- og leveringsbetingelser

JunkerSalgsBet

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.

Medmindre andet er aftalt skriftligt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Junker & Co, Gl. Bjært 60 M., 6091 Bjert (herefter JC) arrangementer til køber.

Under arrangementer forstås kurser, test, coaching, salgstræning, rekrutteringsopgaver og andre konsulentopgaver virksomheden udfører.

Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af købers salgsdokumenter – herunder accept, kommer ikke i betragtning.

Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

2.

Tilbud

JC’s skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til JC indenfor 30 dage fra tilbuddets datering.

Mundtlige tilbud skal accepteres straks.

JC’s tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

3.

Tilmelding

Tilmelding til vores kurser er bindende, og kan ske op til 14 dage før arrangementets afholdelse.

Tilmelding sker til: Junker & Co, Gl. Bjært 60 M., 6091 Bjert Tlf. 23 90 74 20 info@junker-co.dk www.junker-co.dk CVR-nr. 32 09 01 09

4.

Afmelding

Købers aflysning eller flytning af arrangement.

Ved aflysning eller udskydelse af et aftalt arrangement gælder følgende, medmindre andet er særskilt skriftligt aftalt:

Ved Købers aflysning eller udskydelse af det aftalte arrangement mellem 42 og 21 dage før den aftalte dato for arrangementet refunderes 50 % af det aftalte deltagergebyr.

Ved Købers aflysning eller udskydelse af det aftalte arrangementet mellem 20 og 8 dage før den aftalte dato for arrangementet refunderes 25 % af det aftalte deltagergebyr.

Ved Købers aflysning eller udskydelse af det aftalte arrangementet senere end 8 dage før den aftalte dato refunderes det aftalte deltagergebyr ikke.

Ved den aftalte dato forstås den første kursusdag.

5.

Overdragelse

Såfremt en tilmeldt deltager bliver forhindret i at deltage i et JC arrangement kan pladsen overdrages til en kollega fra samme virksomhed.

Overdragelsen sker gratis og kan finde sted én gang. Herefter betales fuld pris.

6.

JC’s aflysning af arrangement

Såfremt den konsulent, der står for et bestemt arrangement, ikke kan gennemføre grundet sygdom, kan JC aflyse pågældende arrangement. Såfremt det er praktisk muligt vil JC tilbyde, at en anden konsulent gennemfører det aftalte arrangement.

Såfremt det ikke er praktisk muligt at gennemføre arrangementet med en anden konsulent på det aftalte tidspunkt, tilbyder JC at gennemføre arrangementet på et andet tidspunkt aftalt med Køber.

Såfremt et arrangement aflyses pga. af konsulentens sygdom eller force majeure, kan køber ikke gøre krav gældende mod JC, hverken i form af erstatningskrav eller positiv opfyldelsesinteresse.

7.

Eksterne konsulenter

Afhængig af arrangementets karakter forbeholder JC sig ret til at benytte sig af eksterne konsulenter, som er oplært og trænet i JC’s koncepter.

I givet fald hæfter JC for sådanne eksterne konsulenter som for egne forhold.

8.

Særligt ved rekruttering.

Såfremt et rekrutteringsforløb på foranledning af køber ønskes tilendebragt før forløbet er afsluttet med fundet af de(n) bedst egnede kandidater, er køber forpligtet til at betale prorata, i forhold til hvor rekrutteringsforløbet stoppes.

Der betales som minimum altid for persontest og annoncering.

Såfremt køber har fået præsenteret et antal egnede kandidater, men vælger at afslutte rekrutteringen uden ansættelse af en af de pågældende kandidater, betales der for medgået tid.

Såfremt køber inden for en periode af 3 måneder efter rekrutteringsforløbet er afbrudt, alligevel ansætter en af de af JC’s anbefalede kandidater, er køber pligtig til at betale for hele rekrutteringsforløbet.

9.

Priser

Alle priser angives i DKK ex. moms. Alle fakturaer fremsendes elektronisk.

10.

Betalingsbetingelser

Åbne kurser: Betaling skal ske senest 8 dage før kursusstart.

Alle andre arrangementer: Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadato.

Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2,0 % pr. påbegyndt måned fra

forfaldsdagen at regne, og der tillægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. fremsendt rykker. Ved 2. rykker sendes sagen til inkasso og der opkræves 310 kr. i kompensationsgebyr for manglende betaling.

JC forbeholder sig ret til at a conto afregne forholdsmæssigt i forhold til det gældende til- bud.

Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til JC, som om at arrangementet er afholdt til aftalt tid, selvom arrangementet bliver udskudt på foranledning af købers forhold.

Køber er uberettiget til at modregne eller tilbageholde en del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt at JC.

11.

Copyright

Rettigheder til alt skriftligt materiale tilhører JC. Alt materiale udarbejdet af JC er beskyttet i henhold til ophavsret- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering, mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller eftergørelse af skriftligt materiale eller dele heraf ikke er tilladt, medmindre dette er skriftligt aftalt med JC

12.

Ansvarsbegrænsning

JC leverer arrangementer ud fra købers behov og stiller ikke garanti om ændret adfærd. Køber kan ikke drage JC og dennes samarbejdspartnere til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af deltagelse i arrangementer.

JC hæfter ikke for driftstab, avancetab eller anden indirekte tab som følge af forsinkelse eller mangler ved arrangementet. JC underretter uden ugrundet ophold køberen, såfremt der indtræffer force majeure eller andre forhold som JC ikke er herre over.

Det påhviler til enhver tid køber at påse, at det, som køber gør som følge af deltagelse i JC arrangementer, ikke er i strid med lovgivningen. Ligeledes påhviler det køber selv at vurdere hvorvidt JC’s forslag vil fungere i virksomheden, hvorfor JC ikke kan garantere for konkrete resultater.

I det omfang arrangementer afholdes uden for købers adresse, er køber ansvarlig for deltagernes ansvarspådragende adfærd og skal friholde JC og ethvert erstatningskrav fra tredjemand.

13.

Ændringer

JC udvikler løbende arrangementer. Der kan derfor forekomme ændringer i forhold til beskrivelserne på hjemmesiden og det trykte materiale.

Vi forbeholder os ret til at ændre tid, sted, pris, underviser og indhold, samt ret til at aflyse et arrangement, såfremt deltagerantallet bliver mindre end forudsat.

Hvis JC aflyser et arrangement, tilbageføres deltagergebyret, med undtagelse af punkt 6.

14.

Tvister, lovvalg og værneting

Hvis en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, skal tvisten afgøres ved de civile domsstole, idet værnetinget er Byretten i Kolding under anvendelse af dansk ret. Parterne har dog aftalt at parterne skal acceptere og deltage i rets mægling ved retten.

Udarbejdet i samarbejde med Advodan.

Om Junker & Co

Kontakt

Junker & Co ApS
Gl. Bjært 60 M
6091 Bjert
Telefon: +45 23 90 74 20

Her bor vi
Kontakt os